11 maart 2018
Hisse de Vries
Door
Hisse de Vries

ERVARING ANTERIEURE OVEREENKOMSTEN GEVRAAGD/KRACHTEN BUNDELEN TEGEN ONGEREMDE GEMEENTELIJKE REKENTOOLS.

Beste lezer ik loop nu tegen een bizarre gedraging van een gemeente aan.

Graag deel ik dit met andere ervaringen.

Casus. Twee buren (hierna verzoekers) die beiden in een buitengebied in een burgerwoning wonen hebben de handen in elkaar geslagen en gezamenlijk een plan ontwikkeld. Ik noem hen verder verzoekers.

Het achterste gedeelte van hun percelen heeft nog een agrarische bestemming, maar de oppervlakten zijn dermate gering dat er zich nooit meer een volwaardig agrarische bedrijf kan vestigen.

Op grond van het bestemmingsplan hebben B&W de bevoegdheid een wijzigingsplan goed te keuren waarin een uitbreiding met twee woningen mogelijk is. Een groot deel van de percelen worden daarbij als natuurterreinen ingericht en sluiten aan op het aangrenzend natuurterrein. Dit tot genoegen van de provincie.

Verzoekers willen echter drie woningen realiseren. Hiervoor is een bestemmingplanwijziging vereist. B&W willen onder voorwaarden hieraan meewerken. Of de provincie medewerking wil verlenen aan de bouw van drie woningen is nog onduidelijk (groen voor rood).

Verzoekers betalen alle kosten, de noodzakelijk onderzoeken worden dus op hun kosten uitgevoerd, evenals de opstelling van een Voorontwerpbestemmingplan. De waardedaling van de agrarische percelen naar percelen voor natuurontwikkeling , inclusief inrichting en beheer komen ook voor hun rekening.

Alvorens deze gemeente met verzoekers verder wil praten moeten de verzoekers eerst een anterieure overeenkomst ondertekenen. Daarbij draait het natuurlijk om de kosten die de gemeente in rekening wil brengen voor hun inspanningen.

Na een mondeling overleg en dringende verzoeken heeft de gemeente een inschatting van de kosten gemaakt. Die kosten wil de gemeente vastleggen in de anterieure overeenkomst waardoor verzoekers de verplichting op zich nemen dat bedrag te betalen, ook al gaan uiteindelijk de plannen niet door en ook indien verzoekers gedurende de rit zich terugtrekken.

De kosten die de gemeente wil verhalen op verzoekers komen uit op bijna € 65.000,=!!

“Het kostenoverzicht zoals nu bijgevoegd, is gebaseerd op kennis en ervaringen tot nu toe met soortgelijke plannen”, aldus de gemeente.

Ik vind dit absurd. Welke particulier kan zich nog deze kosten veroorloven? Daarbij komt dat de gemeente zelf stelt dat zij gebaat is met een bestemmingswijziging.

Waar blijft het stukje algemeen belang, waar de gemeente voor staat en waar de gemeente financieel op andere wijze in wordt voorzien?

Er wordt geen enkele inzicht in de kostenopbouw gegeven: take it or leave it.

Inmiddels heb ik een WOB-verzoek ingediend waarin ik over de afgelopen 4 jaar alle verzoeken heb opgevraagd die tot planwijziging hebben geleid, inclusief de anterieure overeenkomsten, de omvang van de wijzigingen ed.

Ik ben heel benieuwd wat jullie ervaringen zijn met anterieure overeenkomsten. Ik wil graag met anderen de krachten bundelen om deze vormen van ongeremde gemeentelijke inhaligheid te beteugelen.

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:

Reageer